HISTORIK

När Svenska Teaterföreningen i Finland r.f. grundades 1913 var teater på finlandssvenska ingen självklarhet. Artisterna vid den enda fasta svenska huvudstadsscenen, Svenska Teatern, kom till övervägande del från Sverige. Under sina första år tog sig Svenska Teaterföreningen an tre huvuduppgifter: den första var att omvandla Svenska Teatern till en inhemsk, svenskspråkig scen, den andra var att genom turnéer föra teater ut till Finlands svenskspråkiga befolkning och den tredje att samla in medel till stipendier åt unga lovande skådespelare. Det första målet uppnåddes då Garantiföreningen för Svenska Teatern i december 1915, mycket tack vare aktivitet och lobbning från Svenska Teaterföreningens sida, fattade ett principiellt beslut att teatern i fortsättningen skulle stöda sig på finlandssvenska krafter.

Turnéer och skolföreställningar

För det andra målet, att föra ut teater till sådana orter med svenskspråkig befolkning där inga fasta scener ännu fanns, arbetade Svenska Teaterföreningen under sina första decennier genom att driva en aktiv turnéverksamhet och genom att finansiera gästspel för de etablerade teatrarna. Man bekostade också teaterföreställningar för skolelever och understödde på olika sätt teatrarna i Vasa, Åbo och Helsingfors. När Wasa Teater brann på 1950-talet och måste byggas upp från grunden bidrog Svenska Teaterföreningen på olika sätt till finansieringen av det nya teaterhuset.

Ännu under de två följande decennierna var Svenska Teaterföreningens verksamhet mycket livlig och det ordnades soaréer, konserter, maskerader och andra evenemang för att man skulle få in pengar för verksamheten.

Ekonomi och verksamhet

Tack vare att den tredje sektorn över lag under de tre senaste decennierna har vuxit och haft större möjligheter att understöda även teaterkonsten genom stipendier och understöd, har behovet att samla in pengar via olika evenemang avtagit och även Svenska Teaterföreningen har haft utdelningen från aktieportföljen att falla tillbaka på då det har gällt att bekosta de årliga stipendierna och understöden. Därutöver har det ordnats gemensamma teaterbesök för medlemmarna i samband med vilka medlemmarna har intagit en gemensam måltid antingen efter eller före föreställningen. Dessa tillställningar har varit mycket uppskattade bland medlemmarna.

Medlemmar

Föreningen hoppas på nya aktiva medlemmar, både yngre och äldre, som vill driva traditionen vidare och se till att det kan upprätthållas teater även på svenska i Finland. Det blir allt vanligare att scenkonstnärer arbetar på free-lance basis, vilket medför att behovet av understöd kommer att växa i framtiden.Du är välkommen att utforma Svenska Teaterföreningens framtid tillsammans med oss. Om du inte redan är medlem ser vi gärna att du anmäler dig och kommer med i verksamheten. Vi är en nationell förening och det är inget som hindrar att det skulle skapas t.ex. underavdelningar på andra orter.